Laptofix algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Laptofix

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Klachten

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven.
Prijs

2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van 'het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten,
de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

Afgiftebon
3. De afgiftebon vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten en het prijsopgave bedrag. Indien en voor zover mogelijk, vermeldt de afgiftebon tevens een raming van de reparatietijd. Aan de opgave van een referentietermijn voor de reparatie kunnen echter in geen geval rechten worden ontleend.

Stoppen of doorgaan
4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan het prijsopgave bedrag zoals vermeld op de afgiftebon, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na schriftelijke toestemming van de klant. Wanneer de afgiftebon geen prijsopgave bedrag vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na schriftelijke toestemming van de klant.

5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door de ondernemer en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de afgiftebon. Laptofix stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen, behalve wanneer dit technisch onmogelijk is.

Kwaliteit
6a. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt Laptofix de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.

6b. Wanneer bij reparatie wordt geconstateerd dat er onderdelen in andere delen dan waar de opgegeven klacht zich bevindt niet aan hun specificaties voldoen, zal de klant worden gecontacteerd en zullen deze  onderdelen worden vervangen na schriftelijke toestemming van de klant. Indien de klant hiermee niet instemt, kan Laptofix niet aansprakelijk worden gesteld voor de  kwaliteit van de reparatie.

7. Na de reparatie ontvangt de klant een factuur met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

Aansprakelijkheid
8. Laptofix is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt. De afgiftebon bepaalt exact het product, de toebehoren en de accessoires.

9. Laptofix kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van gegevens, de klant wordt verondersteld zijn gegevens te hebben opgeslagen.

10. Laptofix beperkt zijn herstelling tot hardwarewijzingen en doet waar nodig legale softwarewijzigingen en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor aanwezigheid illegale software op het systeem van de klant.

Garantie
11. Laptofix geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, val of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Indien het product naar derden is opgestuurd, gelden de garantiebepalingen van deze firma. Dit wordt vermeld op de factuur.

12. Bij levering van nieuwe producten door Laptofix geldt de Belgische garantietermijn enkel ten belope van de onderdelen. Bij faillissement van de leverancier(s) kan Laptofix niet aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

13. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel I terugkeren, doet Laptofix een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.
a. Bij identiek dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.
c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie van drie maanden (cf. artikel 13) opnieuw in.
Niet afgehaalde producten

16. Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke mededelingen - waarvan de laatste bij aangetekend schrijven - van Laptofix aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden (te rekenen vanaf het aangetekend schrijven) heeft nagelaten het product op te halen, is Laptofix bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde  bedrag op de opbrengst te verhalen. Alle kosten, inclusief verhaalskosten, van de afgeleverde zaken, inclusief accessoires, zijn voor rekening van de klant en zullen op deze  worden verhaald. Indien de klant drie maanden na de tegeldemaking, gevolgd door een volgende schriftelijke aanmaning, niet reageert, is de totale opbrengst van de verkoop van de afgeleverde zaken, inclusief accessoires voor Laptofix.

II. GESCHILLEN

17. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is het Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend de Rechtbank van Koophandel te Gent is bevoegd om over geschillen betreffende deze overeenkomst te oordelen.